Позиция: Начало >> Общински съвет >> Решения(мандат 2007-2011)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67
26 февруари 2008г.


На основание чл. 21 , ал.1 , т6 , чл.52 ал.1 от ЗМСМА , чл.11 , ал.7 , чл.12 и чл.30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на § 70 , ал.3 на ЗДБРБ за 2008г. - , ПМС №15./2008 г. и РМС № 20 / 2008г.q Общинския Съвет
І. Утвърждава формула за разпределение на бюджетни средства на делегираните второстепенни разпоредители – училища за 2008 година:

БУ = 90% (ЕРС х бр. ученици) + 2% ( бр.ученици от ромски произход х ЕРС) + 3% рпу/орп + 5% резерв
Където : БУ - бюджет училище
ЕРС - единни разходни стандарти
рпу - разгърната прощ на училището
орпу - обща разгърната площ на всички училища

Единните разходни стандарти не включват средствата за стипендии на учениците , за безплатния превоз на ученици до 16 годишна възраст и за компенсирне на транспортните разходи на педагогическия персонал.

IІ. Утвърждава бюджетите за 2008 г. на всяко училище, прилагащо
системата на делегираните бюджети в размер на 713952лв. както следва:

Р А З П О Р Е Д И Т Е Л И
Бюджет 2008


  1. СОУ “Св.св.Кирил и Методий”- Угърчин
  2. ОУ “Христо Ботев” – Кирчево
  3. ОУ “Отец Паисий” – Лесидрен
  4. Св.св.Кирил и Методий ” - Катунец
    5 % резерв

391 377 лв.
146 409 лв.
88 752 лв.
51 696 лв.
35718 лв.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 68
26 февруари 2008г.


1.Общинският съвет не приема предложението на Борис Стоев Нешев, относно разпределение на Капиталови разходи от ЦС за 2008 година на брой жители .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 69
26 февруари 2008г.


На основание чл. 21 , ал.1 , т.6 , чл.52 ал.1 от ЗМСМА , чл.11 , ал.7 , чл.12 и чл.30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008г. , ПМС № 15/01.02.2008 г. и РМС № 20 / 2008г. Общинския съвет:

Приема бюджета на общината за 2008г. както следва :

По прихода в размер на 4 028 819 лв. съгласно Приложение № 1
Приходи от държавни трансфери в размер на 1 936 132 лв.
в т.ч. :
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 872 395 лв.
1.1.1.2 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 53 600 лв.
1.1.1.3 Преходен остатък от 2007 г. в размер на 10 137 лв.

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 2 092 687 лв.
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 139 000 лв.
1.1.2.2 Не данъчни приходи в размер на 540 500 лв.
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 349 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 374800 лв. в т.ч.
За ІV-то класна пътна мрежа 269 800 лв.
1.1.2.5 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 46 300 лв.
1.1.2.6 Преходен остатък от 2007 г. в размер на 642 587 лв.

По разходите в размер на 4 028 819 лв. , разпределени по функции , групи , дейности и параграфи , съгласно Приложения № 2 и Приложение № 3 /обяснителна записка и Разчетни показатели от МФ /
За делегирани държавни дейности в размер на 1 936 132 лв.
За местни дейности в размер на 1 995 545 лв.
За дофинансиране на държавни дейности в размер на 137 142 лв.
Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 122 630 лв. в.т.ч.:
1.3.4.1 За делегирани държавни дейности в размер на 5 на сто от общата субсидия или 92 630 лв.
1.3.4.2 За местни дейности 30 000 лв.

Инвестиционна програма в размер на 907 987 лв. , съгласно приложение № 4 съответно за КР от РБ и приложение № 5 КР от собствени средства
Разчет за разходите на Общински съвет съгласно Приложение №6
Разчет за дейност 759 „Други дейности по културата” съгласно приложение №7
Разчет за веществената издръжка в целодневните детски градини приложение №8
Разчет за дейност 604”Осветление на улици и площади” съгласно приложение №9
Разчет за разходите за материали обвързани с програмите за временна заетост съгласно приложение № 10
СБМРЗ и численост във всички дейности съгласно приложение №11
Приема разчета за целеви разходи и субсидии както следва :
Членски внос 4000лв.
Помощи за погребение 3334 лв.
Субсидии за :
Клуб на инвалида 4000 лв.
Клуб на пенсионера 4000 лв.
Хандбален клуб 4500 лв.
Дофинансиране на читалище с. Драгана 600 лв.
Приема следните лимити :
Социално битови разходи в размер на 3 на сто от начислените трудови възнаграждения
Представителни разходи в размер на , съгласно приложение №11
Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци.
2 Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на :
2.1 „Местни” дейности текуща да се ползват временни безлихвени заеми
2.2 „делегирани от държавата дейности” да се отправи мотивирано искане / по реда на § 32 , ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008г. / за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия
2.3 разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми , съфинансирани от ЕС да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет
3 .Възлага на кмета на общината :
3.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
3.2 Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол ;
3.3 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходените средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
3.4 Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида , размера и причините за просрочените задължения , както и просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране
3.5 Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности , с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование , при условия , че няма просрочени задължение в съответната делегирана дейност.
4. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, представя следните правомощия на кмета:
4.1 Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност , без средствата за заплати , осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
4.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в обема на общите разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия и размер в частта за местните дейности;
4.3 Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 1.3.4*
4.4 Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на целите на общината;
4.5 Да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на общински програми и проекти;
4.6 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
5. Задължава ръководителите на бюджетните звена , финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 10.03.2008г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.
6.Задължава кметовете на кметства и кметските наместници в срок до 30.05.2008г. да внесат предложения за обекти които приоритетно да се включат в общинските програми за проектиране.
Към протокола се приеха и са приложени приложения № 1,2,3,4,5,6,78,9,10,11 и 12 .


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70
26 февруари 2008г.


1.На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 , ал. 2 от ЗМСМА и Закона за общинския дълг, Общинския съвет приема наименованието на Раздел VIII ”Общински дълг” да се промени в “Общински дълг. Взаимоотношения на общината с банки и други финансови институции”.
2.Приема Раздел VIII ”Общински дълг” да се промени в “Общински дълг.Взаимоотношения на общината с банки и други финансови институции” да придобие следната редакция от чл. 50 на Наредбата за съставянето, отчитането и изпълнението на общинския бюджет-съгласно приложеното предложение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 71
26 февруари 2008г.


1..Общинския съвет приема годишен отчет за изпълнение дейностите, заложени в плана за действие на Програмата за опазване на околната среда на Община Угърчин през 2007 година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 72
26 февруари 2008г.


1.На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл.62 ал.10 от ЗУТ, Общинския съвет приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Угърчин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73
26 февруари 2008г.


1.На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 2 от ЗБППМН, Общинския съвет прие отчет за дейността на МКБППМН за 2007 година и план за дейността на МКБППМН за 2008 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 74
26 февруари 2008г.


1.На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинския съвет приема Отчета на читалищната дейност на територията на Община Угърчин и Календар на културните събития в Община Угърчин през 2008 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75
26 февруари 2008г.


1.На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с участието на Община Угърчин в капитала им, избира за управител на ЕООД ”Каменка “-Угърчин – инж.РАДИОН СТОЯНОВ ПЕЛТЕШКИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76
26 февруари 2008г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,чл. 39,ал.3 от ЗОС Общинския съвет

1. Дава съгласието си за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот- частна общинска собственост с АОС №. 845- 18.02.2008 година за обект: “Реконструкция външен водопровод от РШ- с. Микре до НР- с. Голец” – от км- 1+143 до км- 6+145 и за І-ви етап от същия обект от РШ- с.Микре до км 1+ 453 с АОС-№ 233 20.02.2001 год., преминаващ и през частни имоти.. За обекта има издадени разрешения за ползване за всеки етап.

2. Възлага на кмета на Община Угърчин да издаде заповед за учредяване на безвъзмездно право на позлване върху недвижимия имот и сключи договор с ползвателя “В и К” АД гр. Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 77
26 февруари 2008г.


На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС и молба вх. № 1107/13.02.2008 год. от Станислав Илиев Костадинов от гр. София, управител на “КОМПЮТЪР 2000 България” ЕООД, Общинският съвет :

1. Дава съгласието си, да се обяви за продажба урегулиран поземлен имот І, кв.91, с. Лесидрен, общ. Угърчин, частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Общината издаде заповед за организиране и провеждане на търг за продажба, след извършване на оценка от лицензиран оценител и потвърдена от Общинския съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78
26 февруари 2008г.


На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и чл. 35, ал.1 от ЗОС и молба вх. № 543/21.01.2008 год. от Филип Алексеев Кючуков от гр. Угърчин, ул. “Д. Талев” № 12, Общинският съвет :
1. Да се обяви за частна общинска собственост УПИ ІІІ – 130, кв. 167 по плана на гр. Угърчин

2. Дава съгласието си, да се обяви за продажба урегулиран поземлен имот І – 130, кв.167 в гр. Угърчин, микротехнически център.

3. Възлага на Кмета на Общината издаде заповед за организиране и провеждане на търг за продажба, след извършване на оценка от лицензиран оценител и потвърдена от Общинския съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79
26 февруари 2008г.


На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет,

1. Дава съгласието си за, отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване, за срок от три години, на помещенията чийто договори изтичат през осеммесечието на 2008 година, както следва:
- помещение – ползвано - аптека в Дома за стари хора, гр. Угърчин на първи етаж
- помещение – офис, кабелна телевизия на “Рава ТВ 2” ООД, на първи етаж в сградата на кметството с. Лесидрен
- помещение – офис, кабелна телевизия на ЕТ “Кейбълсат” гр. Угърчин, на втори етаж в сградата на бивш хотел
- помещение – кафе – сладкарница в Спортната зала гр. Угърчин
- терен – за поставяне на преместваемо съоръжение – метален павилион с. Лесидрен, на тротоара пред парка в центъра на населеното място
- автоспирка – гр. Угърчин

2. Възлага на Кмета на общината да издава заповеди за организиране и провеждане на търгове, при настъпване изтичане срока на договорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80
26 февруари 2008г.


На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и молба вх. № 1024/08.02.2008 год. от Радка Каменова Антонова от с. Кирчево, общ. Угърчин, Общинският съвет,

1. Дава съгласието си за БЕЗВЪЗМЕЗДНО предоставяне на 1000 броя цигли за ремонт на собствената и жилищна сграда в с. Кирчево.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 81
26 февруари 2008г.


На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и молба вх. № 653/24.01.2008 год. от Тони Пенков Лисичков Общинският съвет :
1. Дава съгласието си за провеждане на търг, с явно надаване за продажба на ДМА – общинска собственост: ел. агрегат и един брой пробивна бормашина – БК – 20

2.ПОТВЪРЖДАВА направената оценка от лицензиран оценител за продажба на ДМА: ел. агрегат – 1890.00 лв. и пробивна бормашина – БК – 20 – 162.00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 82
26 февруари 2008г.


1.Общинския съвет не приема възражението на Кмета на Община Угърчин, срещу Решение №62/31.01.2008г. на Общински съвет-Угърчин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83
26 февруари 2008г.


1.Общинския свет отпуска еднократна помощ на Филип Захариев Стоянов от с.Каленик за погребение на брат му за ковчег и превоз срещу представени фактури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 84
26 февруари 2008г.


1.Общинският съвет предоставя 300 лева на кметство Микре за провеждане на традиционен празник.Средствата да се предоставят от бюджета на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 85
26 февруари 2008г.


1.Общинският съвет предоставя 300 лева на кметство Кирчево за провеждане на турнир по футбол.Средствата да се предоставят от бюджета на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 86
26 февруари 2008г.


1.На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и предложение от кмета на кметство Лесидрен с вх.№ 1174/15.02.2008 година, Общинският съвет дава съгласието си Община Угърчин да участва, като партньор в регионален Еко проект “Васильов”, включващ Еко пътеки № 1 и 2 .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87
26 февруари 2008г.


1.Общинския съвет дава съгласието си да бъде променен маршрута на автобусна линия Ловеч –Тетевен,която минава покрай с.Лесидрен с установяване на спирка в с.Лесидрен.

2.Упълномощава кмета на с.Лесидрен да преговаря с Община Ловеч по дневния и часовия график,съгласно изискванията на чл. 61 ал. 2 от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……/П/………….
/Б. БАЛЕВСКИ/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
назад           нагоре